การทำความสะอาดที่นอน

การทำความสะอาดที่นอน POE

         POE เนื่องจากวัสดุถูกสร้างให้มีระยะห่างระหว่างเส้นใย ดังนั้น ถ้าคราบน้อย เพียงแค่ฉีดล้างด้วยน ้า ก็สามารถท าความสะอาด ได้ง่ายๆ แต่ถ้าเป็นคราบหนักหน่อย ให้ใช้น ้ายาล้างจาน แล้วใช้น ้าฉีดตาม ก็สามารถท าความสะอาดคราบให้หลุดออกจนหมด ได้จากนั้นให้น าไปตากในพื้นที่ๆมีอากาศถ่ายเท

Article contents or product description and details.

Please enter some text …

Visitors: 1,452,960